درباره ما

هدف مانیل به سلامت آگاهانه درسطح جامعه است.

شرکت خدماتی اریا چهر پارس ،باهمكاری متخصصین بهداشت محیط و متخصصین دفع آفات کشاورزی ،درخصوص دفعآفات بهداشتی وشهری ازجمله انواع حشرات موذی وجوندگان شهری ارائه خدمات تخصصی مینماید.

اعمال شیوه های غیرعلمی توسط افرادغیرمتخصص درسمپاشی علاوه برعدم تاثیرمطلوب درمبارزه باحشرات سبب آلودگی محیط زندگی افرادشده وراه رابرای بروزانواع سرطان وبیماریهای مختلف بازمیكند.

متخصصین این شرکت بابهرهگیری ازدانش خوددرخصوص سمشناسی وبیولوژی حشرات ونحوه اثرآفات بهداشتی برسلامت افرادبااولین تماس جهت رفع مشكل شمادركنارشما خواهندبود.

نظر به اینكه برای پیشگیری ازانتقال بیماری هالزومامیبایدباناقلین آنهامبارزه شود،بنابرایناصولا لازم است كه اكولوژی وعادات ناقلین دقیقاموردبررسی قرارگیرندتابهترین روش مبارزه باآنهاانتخاب شده وبه طورموثراعمال گردد. یك کارشناس بهداشت و یا دفع آفات محیط اطلاعاتی درزمینه زیست شناسی،‌اكولوژی،وفورفصلی،ومحل نشو ونمای حشرات فراهم می‌آورد . باچنین اطلاعاتی است كه یك کارشناس بهداشت محیط قادر است مناسبترین روشهای مبارزه باناقل وهمچنین نحوه ارزشیابی عملیات كنترل را پیشنهاد كند.